top of page

Programlar

​"Çocuk kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım edilecek bir çiçektir." Noam Chomsky

Özel Urla Anaokulu olarak eğitim programımızı öncelikle çocuklarımızın mutluluğu ve sevgi dolu bir eğitim ortamında yetişmeleri için oluşturuyoruz. Bunu yaparken de onların tüm gelişim alanlarını (sosyal-duygusal, bilişsel, psikomotor gelişim ve özbakım becerileri) destekleyen farklı eğitim modellerinden yararlanıyoruz. Bu anlamda eğitim programımız M.E.B.’in belirlediği amaç ve kaza-nımları kapsayan ancak gelişen eğitim dünyasını da takip eden eklektik bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

Bu bakış açısıyla yola çıktığımızda ve yaptığımız araştırmalar sonucunda High Scope, Montessori Sistemi ve Çoklu Zeka Programı gibi farklı ve birbiri ile eğitimsel açıdan rahatlıkla kaynaşabilen eğitim modellerinin kurumumuzun eğitim felsefesi ile gayet iyi örtüştüğünü fark ettik ve eğitim programımıza dâhil ettik.

High-Scope

High-Scope Programı’nın amacı “gelişimsel olarak tutarlı” bir eğitim sağlamaktır. Gelişimsel olarak tutarlı eğitimin üç ana öğesi vardır.

  • Öğrenenin belirli bir gelişim basamağında gelişmekte olan yeteneklerinin daha fazla kullanılmasını ve gelişmesini sağlar.

  • Öğrenene, kendi kişiliğine özgü ilgi, yetenek ve uzun vadeli amaçları geliştirmesine yardımcı olur ve buna teşvik eder.

  • Öğrenme deneyimini, öğrenen, öğretilmek istenen şeyi gelişimsel olarak en iyi öğretecek, hatırlayacak, geçmiş tecrübeleriyle birleştirecek durumdayken sunar.

High-Scope Programı Jean Piaget’nin Gelişim Teorisi’nden etkilenmiştir. Piaget’e göre gelişim, “büyüme” ve “öğrenenin öğrenmek için çeşitli girişimlerde bulunması, bu girişimler sonucunda çevresinden çeşitli tepkiler alması ve bu tepkileri ileriki girişimlerinde tekrar kullanması” sonucunda oluşur. Piaget’ ten etkilenen diğer bir nokta da, çocuklara etkileşim halinde bulunan yetişkinin görevi onları desteklemektir.

High-Scope Programı’nın dayandığı temel prensip “etkin (aktif) öğrenme” prensibidir.

Etkin öğrenme “‘yaparak” öğrenme demektir. Bu tür bir öğrenme olayında tüm duyu organları ve vücut işin içine girer. Programda bu tür bir öğrenmenin kalıcı ve gerçek öğrenme olduğuna inanılır.

Etkin öğrenmenin gerçekleşebilmesi için her şeyden önce öğrenenin önünde çeşitli materyaller (malzemeler) olmalıdır. Öğrenenin önünde bulunan materyalleri dilediği gibi duyu organlarını ve vücudunu kullanarak inceleyebilmeli, malzemelerle ne yapacağına, nasıl yapacağına ve hangi malzemeleri kullanarak yapacağına kendisi karar vermelidir, kısacası “seçim” öğrenene kalmıştır. Tüm bu işlemler sırasında, malzemelerle oynarken, öğrenenin, kullanacağı “dil” yani neyi, nasıl yaptığı ile ilgili konuşmalarla öğrenme olayını pekiştirecektir. Etkin öğrenme olayının gerçekleşmesinde rol oynayan faktörler den bir diğeri de “yetişkin desteği”dir. “Destek” kavramı ile belirtilmek istenilenlerin arasında, öğrenene yeterli sayıda ve çeşitli malzeme sağlamak, onu dinlemek, ne yaptığına bakmak, ona çeşitli sorular sorarak düşünmesini teşvik etmeli sorulara kendisinin cevaplar bulabilmesi için ona zaman tanımak sayılabilir. Tüm bu sözü edilen öğeler etkin öğrenmenin gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir.

Çoklu Zeka Programı

Çoklu zeka programının temeli, Harward Üniversitesi Profesörü Howard Gardner’ın yaptığı araştırmalara dayanır. Gardner’a göre biyolojik temele göre sekiz farklı zeka vardır. Bu zeka grupları bireysel farklılıkları oluşturur. Çoklu zeka programı bireysel farklılıklara göre öğrenme tekniklerinden oluşmaktadır. 
Çoklu zeka programında öğrenme güçlükleri yoktur, öğrenme farklılıkları vardır. İnsanlar güçlü olan zeka alanlarını daha fazla kullanır. Diğer zeka alanlarının gelişimi için yapılacak çalışmalar yaşamlarına zenginlik katar. 
Özellikle ilkokul çağlarında daha net olarak ortaya çıkan bireysel farklılıklar ve öğrenme becerileri başarı ve başarısızlık olarak değerlendirilir. Anaokulu yıllarında yapılan çoklu zeka çalışmaları ile bu farklılıklar tespit edilip, öğrenme şekillerine göre verilen eğitimler ile çocukların ilkokulda ve sonraki eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları ve daha kolay öğrenmeleri sağlanabilir.

Çoklu zeka kuramında 8 çeşit zeka belirlenmiştir. Bunlar:

1.Sözel / Dilsel (verbal/linguistic) Zeka

2.Mantıksal / Matematiksel (logical/mathematical) Zeka

3.Görsel / Uzamsal (visual/spatial) Zeka

4.Bedensel / Kinestetik (bodily/kinesthetic) Zeka

5.Müziksel/ Ritmik (musical/rhytmic) Zeka

6.Kişiler arası / Sosyal (interpersonal) Zeka

7.Kişisel / İçsel (özedönük/interpersonal) Zeka

8.Doğa Zekası

Montessori System

Çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendi kendilerine düzeltme fırsatı tanır. Duyu organları ile materyallerin, şekillerin ve renklerin bilinmeyen özelliklerini keşfetmeleri için özgür ortam sağlar. 

Çocuğa elverişli bir çevre hazırlanır. Oluşan engeller asgariye indirilir ve enerjisini kullanabileceği ortam hazırlanır. Özgür ortamda tek başına, arkadaşları, yetişkinlerle yaşadığı deneyimlerle birlikte oynamanın, konuşmanın, düşünmenin, bilinmeyenleri keşfetmenin zevkini yaşar.

Montessori de üç gelişim boyutu:

  • Hareket Gelişimi

  • Duyguların Gelişimi

  • Dil Gelişimi

 

Hareket; çocuğun hareket edebilmesini sağlayıcı etkinlikler önemli bir yer tutar.

 

Montessori duyuların eğitiminde şunları hedefler:

  • Benzerlikleri fark etme, bunları eşleştirme yeteneği,

  • Bir dizi nesne arasındaki zıtlıklar ve farklılıkları ayırt etme yeteneği,

  • Birbirine şekil, renk, doku, ağırlık gibi çok benzeyen nesneler arasında ayrımlaştırma yapabilme yeteneği,

  • Hareket ve duyu eğitiminin yanı sıra önemle durulan ana dilin geliştirilmesidir. Bağımsızlığını teşvik edici etkinlikler verilir. Her şey hazır sunulmamalı kendilerine araştırma öğrenme fırsatı da verilmelidir. 

 

Bu yöntemde düzende önemlidir. Sınıflarda eşyalar çocuğun vücut yapısına ve gücüne uygun olmalıdır. Bu yaklaşımda öğretmen çevreyi hazırlamaktan ve çocukların çevre ile ilişkiye geçmelerini saptamaktan sorumludur. 

 

Bu programda aile katılımında önem verilmektedir. Okul, öğretmen, aile arasında işbirliği kurulup çocuk hakkında bilgi alış-verişi yapılır.

 

Aile Katılımı

Aile katılım çalışmaları; anne babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinlikler bütünüdür. Okul öncesi eğitim programları ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, aileler tarafından desteklenmediği ve takip edilmediği sürece etkili olmamaktadır. Okul öncesi eğitim ile aile katılımının ulaşmak istediği hedef programda planlanan öğrenme yaşantılarının ailede sürdürülmesi ile eğitimde devamlılığı ve bütünlüğü sağlamaktır.

Okulda verilen eğitimin evde, evde verilen eğitimin okulda desteklenmesi bu noktada çok önemlidir. Özel Urla Anaokulu olarak, özellikle aylık temalarımızı destekleyecek çalışmaları ailelerimiz ile paylaşarak sınıflarımızda uygulama olanakları verilir ve ailelerin süreci okulda somut olarak uygulamaları ve takip etmeleri de bu şekilde sağlanmış olur.

Velilelerimize gönderdiğimiz yazılı ve dijital ortamlardaki bildiriler (etkinlik tabloları, aylık bültenler, aile katılım davet mektupları ve öğrencilerimize gönderilen sorumluluk ödevleri) okul ve aile arasında işbirliği sağlayarak, okulun, çevrenin imkânlarından da yararlanarak, daha iyi, daha zengin bir eğitim ortamı haline gelmesinde büyük katkı sağlamaktadır.

​3-Yaş Okul öncesi Sınıfı

 

3 yaş grubu öğrencilerimize yönelik eğitim programımız öğrencilerimize “sosyal bir grubun parçası olma” bilincini kazandırmayı hedeflerken, başkalarıyla iletişim halinde olma, basit kurallara uyma gibi pek çok yeni sosyal becerinin edinilmesi söz konusudur.

 

Öğrenciler sosyal bir ortamda kalabilme olgunluğuna erişirken, akademik olarak da kazanmaları gereken birçok becerinin ön hazırlıklarının gerçekleştireceklerdir. Eğitim programımız öğrenmeye ilgi uyandırmayı amaçlarken, aynı zamanda öğrencilerin ilgi ve meraklarını arttırma, araştırma ve deneme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

​4-Yaş Okulöncesi Sınıfı

4 yaş grubu öğrenciler kişilik özellikleri, fark edilmeye başlanan özel ilgi alanları ve sahip olduğu yetenekler ile öne çıkmaktadırlar. Eğitim programımız aracılığıyla öğrenciler bu dönemde sayılar, renkler, şekiller, mekanda konum ve zaman gibi pek çok kavramla tanışmakta ve bunları günlük yaşamda k ullanmayı öğrenmektedirler.

 

Başka çocuklarla birlikte oynarken sırasını beklemeyi, paylaşmayı, oyunu kurallarına uygun şekilde sürdürmeyi başaracaklardır. Bağımsızlaşarak, temel özbakım ihtiyaçlarını karşılama yönünde çaba göstereceklerdir. Hepsinden daha önemlisi özgüven sahibi olmayı, özdenetim sağlamayı, kendisine ve çevresine olan saygısını geliştirmeyi öğreneceklerdir.

5-Yaş Okulöncesi Sınıfı

İlkokula hazırlık olarak da nitelendirebileceğimiz bu dönem, öğrencilerin gelecekteki akademik yaşantılarının temelini oluşturacak okuma yazmanın öncülü olarak birçok becerinin öğrenildiği bir dönemdir.

 

Bu yaş grubuna yönelik olarak uyguladığımız eğitim programımız ile öğrencilerin dikkat, bellek, mantık yürütme ve muhakeme etme becerilerini desteklerken, el göz koordinasyonu ve ince motor becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Bu yılın sonunda öğrencilerimizin kendine güvenen, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen, bağımsız, sorumluluklarını yerine getirebilen, farklılıklara uyum sağlayabilen öğrenciler olmalarını amaçlamaktayız.

Tam Gün Program (08.00 – 17.00)

08.00 – 08.15 Okula geliş, temizlik ve sağlık kontrolü 
08.15 – 09.15 Serbest zaman etkinlikleri
09.15 – 09.30 Toplanma ve kahvaltıya hazırlık
09.30 – 10.00 Kahvaltı
10.00 – 10.15 Toplanma ve temizlik
10.15 – 12.30 Eğitim Durumu/Etkinlikler 
(Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma Yazmaya Hazırlık/Fen ve Doğa/Drama)
12.30 – 13.30 Toplanma, öğle yemeği ve temizlik
13.30 – 14.30 Dinlenme/Uyuma
14.30 – 15.30 Eğitim Durumu/Etkinlikler
(Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma Yazmaya Hazırlık/Fen ve Doğa/Drama)
15.30 – 16.00 Kahvaltı 
16.00 – 16.45 Eğitim Durumu/Etkinlikler
(Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma Yazmaya Hazırlık/Fen ve Doğa/Drama) 
16.45 – 17.00 Eve gidiş hazırlığı 

 

 

Yarım Gün Program (08.00 – 12.15)

 

08.00 – 08.15 Okula geliş, temizlik ve sağlık kontrolü 
08.15 – 09.00 Serbest zaman etkinlikleri
09.00 – 09.15 Toplanma ve hazırlık
09.15 – 09.45 Kuşluk, toplanma ve temizlik
09.45 – 12.30 Eğitim Durumu/Etkinlikler
Türkçe Dil/Oyun/Müzik/Sanat/Okuma Yazmaya Hazırlık/Fen ve Doğa/Drama)
12.30 – 13.30 Toplanma, öğle yemeği ve temizlik 

13.30 Eve gidiş hazırlığı 

bottom of page